Historia Stowarzyszenia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

Myśl powołania Stowarzyszenia, które będzie skupiało różne środowiska intelektualne i artystyczne regionu w propagowaniu twórczości z szeroko pojętego kręgu kultury chrześcijańskiej w dialogu z wielkimi religiami monoteistycznymi, zrodziła się podczas wyprawy naukowej śladami Romana Brandstaettera do Izraela w sierpniu roku jubileuszowego 2000 (owocem jej jest film dokumentalny i bogata dokumentacja zdjęciowa) doktorantów biblistyki (Ewa Krawiecka, Małgorzata Zakrzewska, ks. Rafał Ostrowski) i ich promotora ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla.

 

27 czerwca 2001 w Poznaniu odbyło się zebranie założycielskie osób związanych z osobą Brandstaettera: naukowców, artystów, dziennikarzy, którzy zechcieli odpowiedzieć na ideę stworzenia takiego stowarzyszenia. Przedyskutowano statut i dokonano wyboru komitetu założycielskiego (prof. dr hab. Bożena Chrząstowska, prof. dr hab. Sylwester Dworacki, prof. dr hab. Ryszard Fiedorow, dr Ewa Krawiecka, ks. mgr Rafał Ostrowski, ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel) z upoważnieniem dokonania czynności rejestracyjnych Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera i zwołania pierwszego walnego zebrania członków.

 

Dnia 20 marca 2002 postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu podjęto decyzję o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera z siedzibą w Poznaniu.

 

Stowarzyszenie współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza Poznaniu.

 

Stowarzyszenie posługuje się logo, którym jest exlibris Romana Brandstaettera przedstawiający króla Dawida grającego na harfie, autorstwa artysty grafika Marii Dolnej z Poznania.

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  • promowanie i ochrona twórczości Romana Brandstaettera,
  • promocja twórców i popularyzacja twórczości o charakterze judeo-chrześcijańskim,
  • nawiązywanie i podtrzymywanie dialogu międzyreligijnego, międzywyznaniowego i międzykulturowego,
  • wieloaspektowe inicjowanie działań kulturalnych na płaszczyznach: literackiej, muzycznej, plastycznej, scenicznej, filmowej,
  • inicjowanie przedsięwzięć i popieranie postaw służących nauce i oświacie, kulturze i sztuce, kulturze języka polskiego, rozwojowi cywilizacyjnemu społeczeństwa polskiego,
  • opieka nad grobami i miejscami pamięci ludzi kultury i sztuki,
  • podtrzymywanie i umacnianie kontaktów między członkami Stowarzyszenia.
 2. Dla osiągania wymienionych celów Stowarzyszenie:
  • podejmuje działania promocyjne i popularyzatorskie,
  • inicjuje i organizuje wykłady, sesje naukowe, seminaria, odczyty, dyskusje, wystawy, konferencje, koncerty,
  • inspiruje, wspiera i prowadzi badania naukowe,
  • prowadzi działalność informacyjną, podejmuje inicjatywy wydawnicze,
  • podejmuje kroki na rzecz wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w różnych formach, w oparciu o tradycję judeo-chrześcijańską i w imię dialogu międzyreligijnego, międzywyznaniowego i między-kulturowego,
  • upowszechnia wiedzę o języku polskim, kulturę języka, dbałość o jego poprawność i piękno, przeciwdziała jego wulgaryzacji,
  • podejmuje współpracę z osobami, organizacjami, instytucjami, urzędami dla realizacji celów statutowych,
  • wspiera różnorodne inicjatywy, które są zgodne z celami Stowarzyszenia.

25 kwietnia 2002 r. odbyło się pierwsze walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia, na którym dokonano wyborów Zarządu: prezes - ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, wiceprezes - Przemysław Bystrzycki literat, członkowie Zarządu - prof. dr hab. Sylwester Dworacki, prof. dr hab. Ryszard Fiedorow, skarbnik - ks. dr hab. Mieczysław Mikołajczak, sekretarz - mgr Joanna Kiersztejn. Komisja rewizyjna: mecenas Jan Cywiński, dr Zdzisław Kapera, ks. mgr Rafał Ostrowski. Rzecznik prasowy Stowarzyszenia - dr Ewa Krawiecka.

 

6 października 2004 r. zmarł Przemysław Bystrzycki, wiceprezes Stowarzyszenia. Jego pogrzeb odbył się z honorami wojskowymi 12 października 2004 r. na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. 18 listopada 2004 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia, na którym udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i dokonano wyboru nowego Zarządu w składzie ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel - prezes, prof. dr hab. Ryszard Fiedorow - wiceprezes, prof. dr hab. Sylwester Dworacki - członek Zarządu, ks. prof. dr hab. Mieczysław Mikołajczak - skarbnik, mgr Tobiasz Mielcarek - sekretarz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli mecenas Jan Cywiński, dr Zdzisław Kapera i ks. dr Rafał Ostrowski, a funkcję rzecznika prasowego Stowarzyszenia powierzono dr Ewie Krawieckej. Walne zebranie uchwaliło też zmiany w wysokości składek członkowskich. Aktualna wysokość składek i numer konta Stowarzyszenia są podane w sekcji "Kontakt".