Kondolencje z Rosji

Otrzymaliśmy kondolencje z powodu śmierci ks prof. Jana Kantego Pytla, nadesłane przez p. Igora Baranowa – dyrektora wydawnictwa oo. Franciszkanów w Moskwie i redaktora rosyjskiej „Encyklopedii Katolickiej”. Oto ich treść w językach rosyjskim i polskim.

 

R.I.P.
Вечный покой даруй, Господи, рабу Твоему Иоанну Канты, и свет вечный да сияет ему, да покоится в мире! Аминь.
Благодарение Богу за благодатную жизнь отца Яна Канты, за 65 лет его священнического служения, за свет любви, добра и знания, который он нёс в этом мире и щедро дарил людям! Да вознаградит его Господь в Своём Царстве!
Всегда буду помнить доброту и великодушие отца Яна.
Бережно храню и читаю его книги. Особенно дорога мне книга "Хожу за Тобою, Христос", которую я получил от него в августе этого года, вернувшись из отпуска, с очень тёплой дарственной надписью. Я был очень тронут тем, что он помнит обо мне.
И конечно, храню благодарность незабвенному Роману Брандштеттеру, который нас познакомил.
С молитвой Непорочной Деве,

Игорь Баранов

 

R.I.P.
Wieczny odpoczynek daj, Panie, słudze Twojemu Janowi Kantemu, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech spoczywa w pokoju! Amen.
Bogu niech będą dzięki za błogosławione życie księdza Jana, za 65 lat jego kapłańskiej posługi, za światło miłości, dobra i wiedzy, które on niósł na tym świecie i szczodrze obdarzał nim ludzi! Niech Pan wynagrodzi go w Swoim Królestwie!
Zawsze będę wspominać dobroć i wielkoduszność ks. Jana.
Troskliwie przechowuję i czytam jego książki. Szczególnie cenna jest dla mnie książka „Chodzę za Tobą, Chryste”, którą otrzymałem od niego w sierpniu bieżącego roku, gdy wróciłem z urlopu, z bardzo ciepłą dedykacją. Bardzo wzruszyłem się, że on pamięta o mnie.
I oczywiście jestem wdzięczny niezapomnianemu Romanowi Brandstaetterowi, dzięki któremu poznaliśmy się.
Z modlitwą do Niepokalanej Dziewicy,

Igor Baranow