IV Konkurs Recytatorski im. R. Brandstaettera w Trzciance

Organizatorem konkursu jest                       
Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance               
przy wsparciu budżetu 
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
i Burmistrza Trzcianki

Instytucje wspierające:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance
Trzcianecki Dom Kultury
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  im. K. Iłlakowiczówny w Trzciance
Biblioteka Parafialna w Trzciance

Cele konkursu:
 • Popularyzacja twórczości Romana Brandstaettera.
 • Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży i dorosłych.
 • Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
 • Spotkanie recytatorów, instruktorów, miłośników sztuki słowa i twórczości Romana Brandstaettera.
Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs jest imprezą otwartą o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych, studentów i osób dorosłych.
 • Uczestnicy przygotowują do prezentacji dwa utwory lub ich fragmenty, dopuszczalny jest montaż tekstów.
 • Przynajmniej jeden z wybranych utworów musi pochodzić z twórczości Romana Brandstaettera.
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
 • Prezentowane utwory oceniane będą przez Jury wg następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru;
 • oryginalność i trafność interpretacji;
 • kultura słowa;
 • ogólny wyraz artystyczny.
 • Wykonawcy mają możliwość wykorzystania pozasłownych środków wyrazu, jeśli zabieg służy twórczej interpretacji.
 • Konkurs jest spotkaniem recytatorów, instruktorów, miłośników sztuki słowa, nie konkurencją sportową, dlatego wymagana jest obecność od początku do końca imprezy.
Nagrody:
Jury przyzna nagrody pieniężne, rzeczowe i wyróżnienia oraz nagrodę specjalną za najlepszą interpretację tekstu R. Brandstaettera.
Werdykt Jury jest ostateczny.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez organizatora.

Zgłoszenia:
 • Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 14 listopada 2014r. na adres: emdekteatr@gmail.com
  lub: 
  MDK w Trzciance
  ul Sikorskiego 26
  64-980 Trzcianka
  tel. 67 216-34-97 fax. 67 255-28-86
 • Komisarzem konkursu jest Włodzimierz Ignasiński,
  tel. 696-46-56-05
 • O zakwalifikowaniu do konkursu uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową do dnia 20 listopada 2014r.
Koszty uczestnictwa:
 • Akredytacja dla uczestników, opiekunów i obserwatorów wynosi 120 zł. od osoby. (W ramach akredytacji organizatorzy zapewniają 2 noclegi, wyżywienie i udział w warsztatach artystycznych.)
 • Uczestnicy, instruktorzy i obserwatorzy przyjeżdżają na własny koszt
 • Dla uczestników z Trzcianki i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego niekorzystających z noclegów i wyżywienia koszt akredytacji wynosi  40 zł.
 • Akredytację należy wpłacać na konto Rady Rodziców przy MDK w Trzciance:

  Bank Spółdzielczy Czarnków o/Trzcianka
  nr konta
  48 8951 0009 5500 1225 2000 0020

  w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2014r.