REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA MŁODZIEŻY „ROMAN BRANDSTAETTER – CZŁOWIEK W DRODZE DO EMAUS”

Cel konkursu
Zachęcamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do osobistych spotkań z twórczością Romana Brandstaettera.
Udział w konkursie stworzy okazję do podjęcia próby interpretacji utworów i zrozumienia osobowości Pisarza, a także sprzyjać będzie kształtowaniu postaw humanistycznych oraz umiejętności pisarskich uczestników.
Nowe odczytania utworów Brandstaettera wpłyną na przekraczanie stereotypów dotyczących odmienności wyznaniowej, propagowanie aktywnego uczestnictwa w tradycji kulturowej, a także dbałości o poprawność i piękno języka. Organizatorom przyświeca idea upowszechnienia wiedzy o historii polskiej literatury i kultury wpisanej w wielką spuściznę kultury europejskiej.

Organizator
Organizatorem konkursu są Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera.

Uczestnicy
W konkursie może uczestniczyć młodzież w dwóch  grupach wiekowych:
I grupa - uczniowie gimnazjów,
II grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, liceów.

Forma konkursu
 1. Uczestnicy konkursu przygotowują prace inspirowane twórczością bądź biografią Romana Brandstaettera.
 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach formalnych:
  - interpretacja (na temat Moje spotkanie z twórczością Brandstaettera) w formie rozprawki lub eseju,
  - oryginalny utwór literacki: wiersz (lub zestaw do pięciu wierszy) albo opowiadanie. 
 3. Na adres organizatorów należy przesłać 3 egzemplarze pracy.
 4. Prac nie należy podpisywać, kartkę z nazwiskiem autora oraz adresem, nazwą szkoły, numerem telefonu, adresem e-mail należy umieścić w zaklejonej kopercie dołączonej do przesyłki. Koperta ta zostanie otwarta po podjęciu decyzji przez jury konkursu.
 5. Praca interpretacyjna nie powinna przekraczać objętości 7 s. maszynopisu  (rozmiar czcionki 12, odstęp 1,5) lub rękopisu (na kartkach formatu A4).
Jury
 1. Jury konkursu stanowią członkowie komisji ds. badań regionalistycznych w Instytucie Filologii Polskiej UAM oraz dwaj członkowie Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera.
 2. Funkcję przewodniczącego pełni przewodniczący komisji ds. badań regionalistycznych.
 3. Jury dokonuje oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych oraz dwóch kategoriach formalnych.
 4. Orzeczenia Jury są ostateczne.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się podczas cyklu „Przystanek z Romanem Brandstaetterem” (19-24 X 2014 r.) w Instytucie Filologii Polskiej.
 6. Nadesłane prace będą mogły być publikowane w formie drukowanej i zamieszczane na stronach internetowych przez Instytut Filologii Polskiej oraz Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera.

Na prace czekamy do 30 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Korespondencję prosimy kierować na adres:

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UAM
Collegium Maius
Wiesław Ratajczak,
Ewa Krawiecka
ul. Fredry 10
61-701 Poznań