Stowarzyszenie

Celem Stowarzyszenia jest:

 • promowanie i ochrona twórczości Romana Brandstaettera,
 • promocja twórców i popularyzacja twórczości o charakterze judeo-chrześcijańskim,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie dialogu międzyreligijnego, międzywyznaniowego i międzykulturowego,
 • wieloaspektowe inicjowanie działań kulturalnych na płaszczyznach: literackiej, muzycznej, plastycznej, scenicznej, filmowej,
 • inicjowanie przedsięwzięć i popieranie postaw służących nauce i oświacie, kulturze i sztuce, kulturze języka polskiego, rozwojowi cywilizacyjnemu społeczeństwa polskiego,
 • opieka nad grobami i miejscami pamięci ludzi kultury i sztuki,
 • podtrzymywanie i umacnianie kontaktów między członkami Stowarzyszenia.

Dla osiągania wymienionych celów Stowarzyszenie:

 • podejmuje działania promocyjne i popularyzatorskie,
 • inicjuje i organizuje wykłady, sesje naukowe, seminaria, odczyty, dyskusje, wystawy, konferencje, koncerty,
 • inspiruje, wspiera i prowadzi badania naukowe,
 • prowadzi działalność informacyjną, podejmuje inicjatywy wydawnicze,
 • podejmuje kroki na rzecz wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w różnych formach, w oparciu o tradycję judeo-chrześcijańską i w imię dialogu międzyreligijnego, międzywyznaniowego i między-kulturowego,
 • upowszechnia wiedzę o języku polskim, kulturę języka, dbałość o jego poprawność i piękno, przeciwdziała jego wulgaryzacji,
 • podejmuje współpracę z osobami, organizacjami, instytucjami, urzędami dla realizacji celów statutowych,
 • wspiera różnorodne inicjatywy, które są zgodne z celami Stowarzyszenia.