Psalmista "wieku opanowanego przez Szatana"

Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera przygotowało kolejną, cenną inicjatywę  promowania twórczości Patrona - Ogólnopolską Konferencję pt. „JESTEM, GDY JESTEM DOBRY. Psalmy Romana Brandstaettera”, która odbyła się 14 maja 2011 r. w auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. 

Program spotkania był bardzo interesujący, bowiem ukazał wielowymiarowość tematyki poetyckich psalmodii tworzonych piórem pisarza, teologa i myśliciela. Można było wysłuchać wielu rozbudowanych naukowych komentarzy oraz osobistych przemyśleń polskich „brandstaetterologów“ zgłębiających niuanse warsztatu, erudycję oraz głębokie konteksty biblijnych parafraz. Na konferencji referaty wygłosili: Grzegorz Kubski, Psalmy w polskiej twórczości literackiej; Ewa Krawiecka, Psalm bezsilności, ks. Dariusz Dogondke, Psalmy żałobne o śmierci mojej żony, Zbigniew Chojnowski, Psalm o trzcinie, Maria Magdalena Pocgaj, Psalm wysokich gór, Anastazja Seul, Psalm woli, Emanuela Bednarczyk-Stefaniak, Psalm o przypowieściach, Jolanta Witek, Psalm nadziei, Ada Matysiak, Psalm napisany na marginesie Pacem in terris Jana XXIII, Hanna Kryńska, Psalmy Brandstaettera na tle polskich psalmów literackich XX wieku.

Wszystkie wystąpienia zgodnie podkreślały wyjątkowość brandstaetterowskich psalmicznych parafraz m.in. badając proweniencje literackie, genologiczne, bogactwo symboliki, analizując modele komunikacyjne oparte na dialogu i diafanii, szerokie konteksty kultury europejskiej. Do najważniejszych wyznaczników należy postawa podmiotu, którego wolno odczytywać jako samego autora; próba mistycznej kontemplacji w formie ciągu pytań. Prymarnym stanowi zapytanie o rolę i sens istnienia człowieka w świecie, a odpowiedzią jest tajemnica Transcendencji.

Cieszy fakt, iż Stowarzyszenie niestrudzenie promuje nurty badań nad twórczością Brandstaettera. Tegoroczna sesja byłą już ósmą z kolei, zaś  do tej pory ukazały się następujące publikacje w formie książek: Świat Biblii Romana Brandstaettera – materiały z ogólnopolskiej interdyscyplinarnej sesji naukowej, Poznań 20-22 X 1999, Szczecin 1999. Książka ta została wręczona w Rzymie papieżowi Janowi Pawłowi II w Roku Jubileuszowym 2000, egzemplarze znajdują się Bibliotece Watykańskiej oraz Bibliotece Kongresu USA. Kolejną cenną pozycją była: Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze, pr. zbior. pod red. J.K. Pytla, Poznań 2002. Na uwagę zasługują:  Z cienia  niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter, pod red. E. Krawieckliej, Wyd,. Naukowe UAM, Poznań 2006, Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, pod red. J.K. Pytla, seria Colloquia disputationes, Poznań 2007 (książka otrzymała nagrodę zbiorową JM Rektora UAM); Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25 rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny, pod red. J.K. Pytla, seria Colloquia disputationes, Poznań 2008; Roman Brandstaetter - śpiewak Najświętszej Maryi Panny. (Materiały z ogólnopolskiej konferencji  interdyscyplinarnej poświęconej Romanowi Brandstaetterowi jako autorowi „Hymnów Maryjnych“) pod red. J.K. Pytla, seria Colloquia disputationes, UAM, Poznań 2009.

Podczas sesji Prezes Stowarzyszenia ks. prof. Jan Kanty Pytel zaprezentował najnowszą publikację: Litanie Romana Brandstaettera  pod red. J.K. Pytla, seria Colloquia disputationes, Poznań 2011 oraz zapowiedział iż referaty sesji o psalmach Brandstaettera zostaną także ogłoszone drukiem.

E.K.