Terebinty prozy poznańskiej: Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta

16 czerwca 2007 roku w auli Wydziału Teologicznego UAM odbyła się konferencja naukowa poświęcona pamięci trzech wybitnych poznańskich pisarzy: Romana Brandstaettera, Przemysława Bystrzyckiego oraz Eugeniusza Paukszty. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera, do którego celów statutowych należy m.in. promocja twórców i popularyzacja twórczości o charakterze judeo-chrześcijańskim, a zwłaszcza promowanie i ochrona twórczości Romana Brandstaettera. Obrady rozpoczęło słowo wstępne wygłoszone przez ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla - prezesa Stowarzyszenia, który podziękował wszystkim naukowcom, przyjaciołom i rodzinom pisarzy za tak liczne przybycie. Konferencję otworzył dziekan Wydziału Teologicznego UAM - ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz.

Obradom przewodniczyła trzyosobowa komisja, w której skład weszła dr Anna Rzymska - przewodnicząca oraz ks. dr Rafał Ostrowski i mgr Karolina Ruta.

Jako pierwsza swój referat wygłosiła dr Anna Rzymska, która swoje wystąpienie poświęciła utworowi Romana Brandstaettera zatytułowanemu "Inne kwiatki świętego Franciszka". Kolejną referentką była mgr Karolina Ruta, która zaprezentowała "Opatrznościową drogę przez życie Przemysława Bystrzyckiego".

 Niezwykle interesujący i ważny problem podjął w swym wystąpieniu ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej. Mówił on o zapomnianych bohaterach drugiej wojny światowej, jakimi są Cichociemni, a do których należał między innymi Przemysław Bystrzycki.

Po przerwie na kawę, dr Dominik Paukszta przybliżył zebranym osobę, środowisko życiowe i twórczość pisarską swego ojca - Eugeniusza Paukszty. Pisarzowi temu był poświęcony także kolejny referat pt. "Sacrum w twórczości Eugeniusza Paukszty",  wygłoszony przez  ks. dra Kazimierza Bednarskiego.

Program konferencji uzupełniono o dwa wystąpienia. W pierwszym z nich, p. Igor Baranow, dyrektor wydawnictwa o.o. Franciszkanów w Moskwie (http://www.francis.ru) i tłumacz dzieł Romana Brandstaettera, mówił o przekładach utworów tego pisarza na język rosyjski (Ассизские хроники, День гнева, Молчание, Песнь о жизни и смерти Шопена, Иисус из Назарета). Po zakończeniu swojego wystąpienia, p. Baranow przekazał na ręce Księdza Dziekana Bortkiewicza dar dla biblioteki Wydziału Teologicznego UAM w postaci tomu Katolickiej Encyklopedii Rosyjskiej (http://www.ecat.francis.ru), zawierającego hasło Brandstaetter. Drugim uzupełnieniem programu konferencji była prezentacja pt. "Romana Brandstaettera Sitz im Leben - szkic o twórczości pisarza w perspektywie kulturoznawczej", wygłoszona przez mgr. Pawła Plichtę z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po zakończeniu obrad przyszedł czas na żywą dyskusję, podczas której poruszano zagadnienia związane z twórczością wymienionych w tytule trzech wybitnych poznańskich pisarzy, pozostających trochę w cieniu zainteresowań badaczy i historyków literatury, a którzy na pamięć o nich i ich dziełach zdecydowanie zasługują.

Konferencja przyczyniła się do bliższego poznania sylwetek pisarzy i ich twórczości. Stała się również okazją do wspomnień dla przyjaciół pisarzy, a szczególnie ich rodzin.  

Materiały konferencji zostały opublikowane przez Wydział Teologiczny UAM (seria Colloquia Disputationes).

 

Karolina Ruta