Statut

STATUT

Stowarzyszenia imienia
Romana Brandstaettera

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzysze­niach (Dz.U. 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu, posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Poznań.

 1. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Stowarzyszenie współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza Poznaniu.

 1. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych podejmuje współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą.

 1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 1. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 1. Stowarzyszenie może zlecić bieżącą obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową wyspecjalizowanej firmie - na mocy zawartego z nią porozumienia.

§ 5

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo używać znaczka i legitymacji członkowskich.

 

 1. Stowarzyszenie posługuje się logo, którym jest exlibris Romana Brandstaettera przedstawiający króla Dawida grającego na harfie, autorstwa artysty grafika Marii Dolnej z Poznania.

 

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy, tytuły honorowe, nagrody, wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym, prawnym względnie innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym w realizacji celów przyświecających Stowarzyszeniu, bądź zasłużonym dla samego Stowarzyszenia.

§ 6

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. promowanie i ochrona twórczości Romana Brandstaettera,

  2. promocja twórców i popularyzacja twórczości o charakterze judeo-chrześcijańskim,

  3. nawiązywanie i podtrzymywanie dialogu międzyreligijnego, międzywyznaniowego i międzykulturo-wego,

  4. wieloaspektowe inicjowanie działań kulturalnych na płaszczyznach: literackiej, muzycznej, plastycznej, scenicznej, filmowej,

  5. inicjowanie przedsięwzięć i popieranie postaw służących nauce i oświacie, kulturze i sztuce, kulturze języka polskiego, rozwojowi cywilizacyjnemu społeczeństwa polskiego,

  6. opieka nad grobami i miejscami pamięci ludzi kultury i sztuki,

  7. podtrzymywanie i umacnianie kontaktów między członkami Stowarzyszenia.

 

 1. Dla osiągania wymienionych celów Stowarzyszenie:

 

  1. podejmuje działania promocyjne i popularyzatorskie,

  2. inicjuje i organizuje wykłady, sesje naukowe, seminaria, odczyty, dyskusje, wystawy, konferencje, koncerty,

  3. inspiruje, wspiera i prowadzi badania naukowe,

  4. prowadzi działalność informacyjną, podejmuje inicjatywy wydawnicze,

  5. podejmuje kroki na rzecz wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w różnych formach, w oparciu o tradycję judeo-chrześcijańską i w imię dialogu międzyreligijnego, międzywyznaniowego i między-kulturowego,

  6. upowszechnia wiedzę o języku polskim, kulturę języka, dbałość o jego poprawność i piękno, przeciwdziała jego wulgaryzacji,

  7. podejmuje współpracę z osobami, organizacjami, instytucjami, urzędami dla realizacji celów statutowych,

  8. wspiera różnorodne inicjatywy, które są zgodne z celami Stowarzyszenia.

 

§ 8

 

 1. Stowarzyszenie może powoływać kluby, koła, oddziały - dla realizacji celów statutowych.

 

 1. Zasady tworzenia i funkcjonowania klubów, kół i oddziałów określa Zarząd, który zatwierdza również regulamin ich działania.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§ 9

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rze­czypospolitej Polskiej nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec, także nie mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 

 1. jest inicjatorem powołania Stowarzyszenia lub

 2. został zaproszony przez Zarząd do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia, albo

 3. przedstawi rekomendacje 2 członków Stowarzyszenia,

 4. złoży deklarację członkowską,

 5. deklaruje działania zgodne z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

 

 1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 1. Osoby fizyczne lub prawne, a także inne jednostki organizacyjne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

 1. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyjęcia wnioskodawców w poczet członków zwyczajnych lub członków wspierających.

 

 1. Uchwała Zarządu w przedmiocie, o którym mowa w ust. 2, może być zaskarżona do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 11

 

 1. Osoby fizyczne lub prawne, a także inne jednostki organizacyjne, które złożyły pisemną deklarację pomocy finansowej lub rzeczowej oraz deklarują działania na rzecz realizacji celów programowych Stowarzyszenia mogą zostać członkami wspierającymi; decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 

 1. W takim samym trybie, o którym mowa w ust. 1, następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

 

 1. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem w drodze porozumienia.

 

 1. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 ust. 1 pkt. b) i c) oraz od pkt. e) i f).

 

§ 12

 

 1. Stowarzyszenie może przyznawać tytuły członków honorowych osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji obranych przez Stowarzyszenie celów programowych bądź dla samego Stowarzyszenia.

 

 1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

 

 1. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu - w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień jego statutu.

 

§ 13

 

 1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo do:

 

 1. biernego i czynnego prawa wyborczego do jego ciał kolegialnych,

 2. korzystania z oferty programowej Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

 3. wyrażania opinii i formułowania wniosków dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia, jego celów oraz podejmowanych przez nie działań,

 4. posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,

 5. korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej dzia­łalności,

 6. korzystania z wszelkich możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

 1. Członkowi honorowemu przysługują takie same prawa, jak innym członkom Stowarzyszenia, z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach jego władz. Członek honorowy ma ponadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich ciał kolegialnych Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 2. dbać o jego dobre imię,

 3. zabiegać o tworzenie sprzyjającego klimatu wokół Stowarzyszenia i poparcie opinii społecznej dla jego poczynań,

 4. brać czynny udział w jego pracach,

 5. popierać i realizować cele Stowarzyszenia,

 6. przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postano­wienia statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 7. regularnie opłacać składki.

 

§ 15

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek :

 

 1. śmierci członka będącego osobą fizyczną,

 2. likwidacji osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, następuje przez rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.

 

 1. Wykluczenie członka z Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu przekazaną mu na piśmie:

 

 1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

 2. za nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,

 3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku,

 4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a) i b),

 5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego.

 

§ 16

 

 1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje odwo­łanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o uchwale, na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 1. W sprawach nie budzących wątpliwości, osoba wykluczona zawieszona jest w prawach członkowskich Stowarzyszenia, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, o którym mowa powyżej w ust.1.

 

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ostateczne.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 17

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

 

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Do władz zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów.

 

 1. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:

 

 1. ustania członkostwa,

 2. rezygnacji z mandatu,

 3. odwołania ze składu władz.

 

 1. Władze Stowarzyszenia mogą w trakcie trwania kadencji odwoływać członków ze swojego składu oraz mogą uzupełniać swój stan osobowy w drodze kooptacji, przy czym liczba osób wybranych w tym trybie nie może być większa niż połowa liczebności tej władzy określonej przez statut. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu władzy, którego skład uległ zmniejszeniu.

 

 1. W przypadku konieczności dokonania większych zmian, aniżeli wynika to z ust. 3, przeprowadza się wybory uzupełniające, przy czym osoby wybrane w tym trybie pełnią swe funkcje do końca trwającej kadencji.

 

 1. Odwołanie członka ze składu władz może nastąpić uchwałą z powodu niewypełniania przez niego przyjętych na siebie obowiązków, prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia. Odwołanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 1. Odwołania od uchwał władz Stowarzyszenia wnosi się za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o uchwale, na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 1. Nie można łączyć ze sobą funkcji w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej.

 

 1. W składzie wszystkich władz Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

 1. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od chwili wyboru.

 

 1. Osoby wybrane do władz Stowarzyszenia mogą być wybierane ponownie na kolejne kadencje.

 

§ 19

 

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością gło­sów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Przy obliczaniu zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 

 1. Wybory i odwołania władz Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu tajnym, chyba że uczestnicy posiedzenia jednomyślnie - bez głosu przeciwnego - zdecydują o przeprowadzeniu głosowania jawnego. Podejmowanie innych uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym o ile uczestnicy posiedzenia, z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy, nie postanowią inaczej.

 

 1. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

 1. Prawo głosu ma osobiście jedynie uprawniony, bez możliwości jego cedowania, bądź udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.

 

 1. Uchwały i decyzje władz Stowarzyszenia niezgodne z prawem lub statutem - są nieważne. Nieważność stwierdza Komisja Rewizyjna z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu. Odwołania od uchwał stwierdzających nieważność rozstrzyga Walne Zgromadzenie Członków. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii nieważności nie wykonuje się kwestionowanych uchwał i decyzji, chyba, że zarzuty są w sposób oczywisty nieuzasadnione.

 

§ 20

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków:

 

 1. Sprawozdawcze,

 2. Sprawozdawczo-wyborcze,

 3. Nadzwyczajne.

 

 1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad (przekazując równocześnie projekty uchwał oraz niezbędne materiały) wszystkich członków listownie bądź w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

 

 1. O ile statut nie stanowi inaczej w Walnym Zgromadzeniu Członków, dla jego ważności, winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na ten sam dzień, lecz nie wcześniej aniżeli pół godziny po pierwszym terminie - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków przebiega według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.

 

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

 

 1. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian oraz decydowanie o najważniejszych sprawach Stowarzyszenia,

 2. ustalanie głównych kierunków rozwoju i uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

 3. wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

 5. zatwierdzanie bilansu,

 6. udzielanie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,

 7. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,

 8. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 9. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,

 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,

 12. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,

 13. ocena funkcjonowania obsługi bieżącej Stowarzyszenia, zaangażowanej w myśl §4 ust. 3,

 14. ocena funkcjonowania jednostek Stowarzyszenia, o których mowa w § 8,

 15. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność władz Stowarzyszenia,

 16. podejmowanie uchwały o przystąpieniu do innych organizacji,

 17. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, przeznaczeniu jego majątku oraz wyznaczenia likwidatora,

 18. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 1. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członkowskich zgodnie z § 19.

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, zmiana jego statutu, odwołanie Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także pozbawienie godności członka honorowego może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 3/4 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 2/3, a w drugim terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może obradować i podejmować uchwały - o ile sprawy te z natury swej nie wymagają uprzedniego rozpatrzenia czy przygotowania przez Zarząd lub uzyskania opinii prawnej - po wyrażeniu na to zgody przez 3/4 uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu.

 

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ostateczne w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym.

 

§ 21

 

 1. Zarząd składa się z prezesa oraz z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

 1. Prezesa wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków w odrębnym głosowaniu.

 

 1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków Zarządu.

 

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, zwołanym najpóźniej w terminie dwóch tygodni.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

 2. realizacja zadań i kierunków działalności Stowarzyszenia określonych przez statut lub wytyczonych przez Walne Zgromadzenie Członków,

 3. podejmowanie decyzji w formie uchwał o przyjęciu lub wygaśnięciu członkostwa, wykreśleniu lub wykluczeniu członków z Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie uchwał określających wysokość składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia oraz wysokości i zasad wnoszenia wkładu przez członka wspierającego,

 5. przedstawianie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

 6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, zatwierdzanie rozliczenia składek członkowskich Stowarzyszenia oraz bilansu Stowarzyszenia, przedstawianego przez Skarbnika w okresach rocznych,

 7. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń Członków,

 8. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków ze swej działalności,

 9. określanie zasad tworzenia oraz funkcjonowania klubów, kół i oddziałów, powoływanie ich i rozwiązywanie, a także uchwalanie bądź zatwierdzanie regulaminów ich działania,

 10. powoływanie, rozwiązywanie komisji i zespołów roboczych w celu wykonania określonych zadań, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,

 11. ustalanie regulaminów organizacyjnych,

 12. rozpatrywanie wniosków w sprawie funkcjonowania Stowarzyszenia,

 13. podejmowanie decyzji w sprawie współpracy z organizacjami i innymi podmiotami, delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do nich,

 14. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

 15. ustanawianie pełnomocników Zarządu,

 16. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony do tego członek Zarządu. Odbywają się one w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na dwa miesiące. O terminie posiedzenia i proponowanym porządku obrad zawiadamia się członków zarządu i zaproszonych gości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Do ważności posiedzenia Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym - prezesa lub wiceprezesa.

 

 1. Zarząd sporządza protokoły z posiedzeń, które podpisywane są przez wszystkich obecnych na nich członków Zarządu oraz prowadzi ciągły rejestr uchwał podjętych podczas trwania kadencji.

 

 1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu.

 

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest powiadamiany o posiedzeniach Zarządu i ich tematyce; przysługuje mu prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 22

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, nie będących członkami Zarządu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. kontrola i ocena całokształtu działalności Zarządu w zakresie realizacji postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, a także celowości, racjonalności i prawidłowości gospodarki finansowej oraz zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,

 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. stwierdzanie nieważności uchwał i decyzji zarządu,

 4. dokonywanie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe i bilans Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,

 5. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,

 6. występowanie z umotywowanym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 1. Komisja Rewizyjna sporządza protokoły ze wszystkich podejmowanych czynności kontrolnych i prowadzi dokumentację w sposób ciągły podczas trwania kadencji.

 

 1. Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 

§ 23

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności statutowej, ofiarności publicznej oraz z dotacji i subwencji.

 

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, fundusze, należności z praw majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia i prowadzenia jego spraw bieżących upoważniony jest Prezes jednoosobowo, wyznaczony przez niego członek Zarządu bądź pełnomocnik, natomiast do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podejmowania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.

 

 1. Odpowiedzialność za majątek Stowarzyszenia ponoszą członkowie Zarządu solidarnie.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 24

 

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora.

 

 1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra – z zachowaniem praw nabytych, a także woli ofiarodawców – zostaną przeniesione zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia Członków, bez odpowiedzialności za zobowiązania.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz powszechnie obowiązujące zasady procedowania.

 

§ 25

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.